Квиз у функцији иницијалног теста (7. р.)

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

Иницијална провера знања, тј. обнављање градива шестог разреда на почетку седмог. Све то у форми занимљивог квиза.

ОГЛЕДНИ ЧАС

„Квиз у функцији иницијалног теста“ (руски језик, 7. разред)

Садржај и ток ваннаставне активности (огледног часа)

Наставник: Мира Симеуновић, ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево

Предмет: руски језик као други страни у основној школи

Време: квиз се одржава 5. 10. 2017., траје један школски час

Опис

Квиз је осмишљен као активност за ученике који уче руски језик, на крају друге године учења језика (6. разред) или на почетку треће године (7. разред). Учествују ученици одељења 7/2, 7/3 и 7/4 (по 5-6 ученика). Ова врста обнављања / систематизације градива може се организовати и у оквиру једног одељења, али има већи значај за такмичаре из различитих одељења. Квиз је индивидуалног карактера и учествују само они који то желе, који хоће да покажу знање или просто воле да се играју и такмиче. Победници квиза добијају дипломе и одговарајуће оцене за успешно учешће. Жири чине ученици 8. разреда. Они бележе бодове, брину се о презентацији, прегледају задатке који се израђују писмено.

Актуелност

Игра на часу страног језика поспешује реализацију образовних, развојних и васпитних задатака не само на нивоу једног предмета, већ и наставе уопште. Ученици унапређују своја језичка знања, развијају такмичарски дух, креативност, пажњу, фер плеј. Такође, развија се способност логичког размишљања, као и радозналост и жеља за самореализацијом.

Циљ

Обнављање и систематизација језичких знања након две године учења руског језика као другог страног језика помоћу квиза – игре такмичарског карактера

Задаци

  • Систематизовати основна језичка знања: фонетска, ортографска, граматичка, лексичка, културолошка
  • Развијати логичко мишљење, пажњу и брзину размишљања и реакције
  • Васпитавати интересовање и поштовање према руском народу и његовој култури
  • Мотивисати позитиван однос према руском језику као школском предмету

Припрема и материјал

Наставник припрема презентацију (у прилогу), картице са задацима за такмичаре; ученицима је подељен материјал за припрему (како би се упознали са концепцијом квиза); задато им је такође да понове стихове, пословице, врсте речи, одређене  граматичке облике, као и детаље о руској култури које су сазнали током шестог разреда. За квиз се припремао и жири, тако што су ученицима дата усмена и писмена упутства и „подељене улоге“ међу члановима жирија.

Ток часа

Уводни део

Проверава се присуство ученика, припрема се компјутер, пројектор, жирију се дају подробнија упутства за рад. Такмичарима се објашњавају називи, редослед, садржај, пропозиције, начин израде задатака и остала правила квиза. Унапред им се дају папири са одштампаним задацима (за три игре које се раде писмено), као и празан папир за решења.

Квиз се састоји од 10 игара, са називима у форми (углавном) непостојећих речи, како би било занимљивије (у преводу су подједнако „неисправни“ називи):

1- «Исправлялки» – «Исправитељи»

2- «Закончалки» – «Окончаватељи»

3- «Добавь стишок!» – «Додај стихчић!» 

4- «Приставчики» – «Префиксаваоци»                

5- «Не то, а?» – «Не то, него?»

6- «Кто лишний?» – «Ко је вишак?»

7- «Слоговорд» – «Слоговници»

8- «Словостройка» – «Словоградња»

9- «Вот начало! Где конец?» – «Ево почетка! Где је крај?»

10- «Всезнайка» – «Свезналица»

Централни део:

ИГРЕ

  1. У првој игри потребно је исправити грешке. Дато је 10 једноставних реченица са типичним грешкама српских говорника током учења руског језика. Нпр. Вања је у српском језику и мушко и женско име, а у руском само мушко, па му се у реченицама морају прилагодити остали реченични чланови (типа: читао, висок…). Овај задатак се решава усмено, за сваки тачан одговор ученици добијају један поен, а за објашњење – још један. Реченице су следеће (решења су дата у загради):

Ваня читала (читал) интересную книгу.

Ребята пришла (пришли) смотреть матч.

Я никогда не ездил в Сант-Петерсбург (Санкт-Петербург).

Я не понимаю, о кому (о ком) ты говоришь.

Вместе с нами живёт моя (мой) дедушка.

Ему 12 лет, а его маме 42 лета (года).

Вчера мы ходили там (туда) с папой.

У тебе (тебя) брат или сестра?

Доброе (добрый) вечер, дорогие друзья!

Жёлтая (жёлтое) яблоко на столе в кухне.

2. Друга игра састоји се од израза који су ученицима углавном познати, али представљају важне фразе које треба константно обнављати. У овом случају понављају се изрази чији је један део представљен речју, а други сличицом. Овом игром утврђују се како лексичка, тако и културолошка знања. Одговори се дају усмено (по принципу „ко ће пре“), а за тачан одговор такмичари добијају два поена. Задати изрази су:

Приятного … аппетита!                  Добро … пожаловать!

Подмосковные … вечера.               Снегурочка и … Дед Мороз.

Невский … проспект.                      Контрольная … работа.

Красная … шапочка.                       Медный … всадник.

Новогодняя … ёлка.                        Счастливого … пути!

3. У трећој игри треба наставити започету песму. Ради се о песмама (стиховима) које су ученици рецитовали током претходне школске године. За тачне одговоре ученици добијају 2 – 3 поена, у зависности од дужине наставка песме.

4. Четврта игра једна је од тежих, јер је у питању граматичка тема: образовање свршеног глаголског вида помоћу префикса. Збуњујући фактор за ученике представља чињеница да у српском језику постоје готово сви префикси као у руском, због чега долази до језичке интерференције, јер се ипак не могу наћи исти префикси на истим местима у сваком случају у оба језика. У игри треба написати што више „нових“ глагола, комбинујући дате префиксе и понуђене глаголе. Задатак се решава писмено, за сваки исправан пример ученици добијају по један поен. Максимална очекивана решења такмичара су:

Увидеть; Уходить; Уехать; ПРОходить; ПРОчитать; НАписать; НАходить; ЗАписать; Сделать; РАСсказать; ВЫходить; ВЫучить; ПРИходить; ПРИехать; ПЕРЕписать; ПЕРЕходить; ПЕРЕстроить; ПЕРЕехать.

5. У овој игри ученицима је дато неколико израза, чије је решење супротан израз. Неки примери чак и немају конкретног значења, али решење увек чини позната синтагма или реч, које се треба досетити. Циљ је подстаћи ученике на логичко размишљање  које ће их довести до проналажења израза-антонима. Тачан одговор доноси два поена. Одговори се дају усмено.

Не доброе утро, а … спокойной ночи;

Не летом, а … зимой;

Не Калемегдан, а … Кремль;

Не белое озеро, а … Чёрное море;

Не летний домик, а … Зимний дворец;

Не поздно ночью, а … рано утром;

Не маленькое кино, а … Большой театр.

6. Следећа игра је једна од најједностванијих и ученицима најпознатијих игара. Али, чак и у једноставној игри могу се проверити / показати разна језичка знања. Овде проверавамо разликовање облика у оквиру разних врста речи: глагола, придева, бројева, именица и заменица. Нпр. треба разликовати основне од редних бројева, личне од присвојних заменица и сл. Решења се дају усмено, такмичари добијају један поен за решење и један додатни за објашњење.

1 – Учить – чтение – купит – ходила – писать;

2 – красный – добрая – тихо – синее – верхние;

3 – ручка – памятник – берег – прийти – помощь;

4 – она – твои – ваш – моя – наши;           

5 – торт – праздник – поздравление – подарить – имя;

6 – девять – двадцать – семь – сорок – шестой

7. Седма игра бави се спољашњим изгледом, тј. лексиком везаном за називе делова лица. Треба написати (на посебном папиру) делове лица, користећи понуђене слогове (који су дати ученицима у табели) и фотографију. Неискоришћени слогови дају коначно решење задатка. Задатак се ради писмено (3-5 минута). Сваки исправно написан појам доноси један поен, а коначно решење – 2 поена.

Решења: брови, уши, лоб, ресницы, глаза, лицо, волосы, зубы, рот, губы, нос, щёки; главно решење: голова.

8. Овде треба пронаћи скривене речи које представљају значајне културолошке појмове: Снегурочка, балалайка, отчество, самовар, рябинка, матрёшка.

Задатак се односи на традицију руског народа, сви појмови су ученицима познати, али оваква форма задатка значајно отежава препознавање. Задатак се решава усмено, такмичари говоре «откривену» реч без одређеног реда – чим је препознају. Тачно решење доноси 4 поена.

9. У деветој игри треба повезати почетак и крај пословице. Иако су ученицима дате само пословице из уџбеника, овај задатак спада у теже. Неке ће одмах препознати, али за успешно повезивање потребна је концентрација и додатно време. Управо због специфичности задатка, решава се писмено (3-5 минута). Решења преузимају чланови жирија, прегледају их и бодују до завршетка квиза. За тачан одговор добија се један поен. Пословице које треба «саставити» су:

Вся семья вместе …так и душа на месте.

Кончил дело – … гуляй смело!

Учиться – … всегда пригодится.

Правда в воде не тонет, … в огне не горит.

Где пьют, … там и льют.

Не надо хвалить утро, … пока вечер не наступил.

Правильное начало – … половина дела.

На вкус, на цвет … товарища нет.

Под лежачий камень … вода не течёт.

Доброе слово … и кошке приятно.

10. Последња игра је забавна, динамична, састоји се од кратких конкретних питања, какви треба да буду и одговори ученика. Задатком се тестирају различита језичка и културолошка знања. Одговори се дају усмено, одмах након читања наставника. Сваки тачан одговор доноси један поен. Питања и одговори су:

Как называется праздник 1 сентября? – День знаний

Какой русский город на берегу Балтийского моря? – Санкт-Петербург

Какой падеж отвечает на вопросы: ком/чём? – Предложный падеж

Когда русские поют песню «Пусть бегут…»? – В день рождения

Как называется русское государство? – Российская Федерация

В слове «радостный» не произносится буква? – буква «Т»

Как зовут «девочку из снега»? – Снегурочка      

В какой праздник поздравляют словами «Христос воскрес»? – Пасха

Знамениты музей в Санкт-Петербурге называется? – Эрмитаж

Кто написал «Анну Каренину»? – Лев Николаевич Толстой

Как правильно произносим слова «нового, хорошего»? – Г = В

Завршни део

Сабирање освојених поена и уручење диплома победницима квиза.

Утисци учесника квиза.

Честитамо!!!

Напомене

  • Рад је усклађен са уџбеником за шести разред – „Орбита 2“ уџбеник за другу годину учења, са садржајем уџбеника у погледу лексичког, граматичког и културолошког материјала.
  • Рад је објављен на руском језику као пример педагошке праксе на међународном (руском) сајту peд-kopilka.ru , на личном блогу наставника http://ped-kopilka.ru/users/simeunovic

на адреси: http://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/jazykovaja-viktorina-po-rki-dlja-6-klasa-s-prezentaciei.html

Презентација коју прати овај текст налази се на сајту, међу „копилка“ презентацијама.

Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности

ОШ «Кнез Сима Марковић», Барајево

5. 10. 2017.


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић