Мозгалица за 8. разред (2019)

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

Интелектуалне игре су увек занимљиве. Обнављајући градиво, вежбамо логичко размишљање, повезујемо, анализирамо…

Огледни час руског језика (квиз у 8. разреду) јануар 2019.

Назив: Језички квиз за ученике 8. разреда за руски језик као други страни са презентацијом

Мозгалица за 8. разред (2019)

Време одржавања: јануар 2019. године

Разред и одељење: одељења 8/2, 8/3, 8/4

Аутор: Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности

Опис: Квиз је намењен ученицима 8. разреда као обнављање градива. За овај квиз основне области су пословице и различити начини исказивања времена. Посебан аспект је начин презентовања задатака у неколико игара, јер је примењена енигматска форма, која развија логичко размишљање, својеврсну комбинаторику, подстиче (али и захтева) брзину размишљања и вештину повезивања стечених знања. Од ученика се очекује и асоцијативно закључивање. Односи речи у реченици – тема у неким играма (конгруенција), акценат је и на знању промене глагола у садашњем времену код „обичних“, као и код глагола кретања. Једна од битних области је културологија, познавање традиције руског народа, али и савремених (географских) појмова и лексике везане за Русију.

Квиз је индивидуални и у њему учествује по 5-6 ученика из сваког одељења осмог разреда. Жири чине такође ученици тих разреда који бележе бодове учесника. На већину питања ученици одговарају усмено, али има и задатака / игара за које се одговори бележе, па се након писања заједно проверава тачност (или се дају члановима жирија на проверу).  Посебну актуалност овом виду провере знања даје то што је припремљен у форми игре, која је једна од основних активности деце, али је такође и битан елемент њиховог развоја. У настави игра доприноси реализацији образовних, развојних и васпитних задатака, тиме што утиче на појаву, развој и унапређење низа позитивних особина ученика, почев од способности брзог логичког мишљења, показивања предметних знања у колективној форми или индивидуалној, па све до повећања мотивације за учење, развоја креативности и самореализације личности ученика. Игром се унапређују интердисциплинарна знања: географија, српски језик, музичка култура, подстичу се вештине за мeђупредметну компетенцију.

Циљ: обнављање и утврђивaње језичких знања посредством игре – квиза такмичарског карактера

Задаци: обновити основне језичке (морфолошке, синтаксичке, лексичко-семантичке и др.) јединице; развијати логичко мишљење и такмичарски дух; подстицати вештину запажања и брзину размишљања; васпитавати заинтересованост и поштовање према руском народу и култури; мотивисати позитиван однос према руском језику као школском предмету.

Припрема и материјал: наставник припрема презентацију, картице са задацима за ученике; ученицима је претходно дат подсетник са основним темама (пословице, прилози за време… разни географски подаци др.) за обнављање градива; на часу се користе компјутер, табла, одштампани тестови и пројектор.

Ток часа

Уводни део

Наставник проверава присуство ученика, дели картице са задацима, члановима жирија даје спискове учесника квиза. Затим упознаје ученике са називима, садржајем игара, правилима игре, бодовањем и сл.

Преглед игара у квизу

1. игра: ЗА ОШТРО ОКО (проверава се познавање лексике)

2. игра: КОРАК ПО КОРАК (тестира логичко размишљање и повезивање, тражење решења за особене појмове/предмете руске културе)

3. игра: СКУПИ ПОСЛОВИЦУ (познавање традиције, васпитавање моралних норми, правих вредности човека, грађење карактера, исправног односа према свету и другима, однос према друговима)

4. игра: ВРЕМЕНСКА УКРШТЕНИЦА (провера познавања именица и прилога са временским значењем: дани у недељи, месеци у години, годишња доба, доба дана…)

5. игра: СЛОВНИ РЕБУСИ (једноставне познате речи – лексика)

6. игра: ДЕШИФРОВАЊЕ (брзо размишљање, повезивање, комбинаторика, пословица – васпитање, морал, однос према здрављу…)

7. игра: ПРЕДЛОЖНИЦИ (тестира се знање предлога, синтаксички односи у реченици, падежи – конгруенција, просторни односи)

8. игра: ШТА ЈА РАДИМ? (садашње време, прво лице једнине)

9. игра: ПОЕЗИСТИ (познавање поезије и песама које су учили током основне школе)

10. игра: СКОЧКО (пословица скривена иза коњићевог скока, лексика, традиционалне вредности)

11. игра: ШТА ОНИ РАДЕ? (садашње време глагола, треће лице множине)

12. игра: ШТА? ГДЕ? КАДА? (конкретна питања културолошке тематике: о руским градовима, савременим дешавањима, традиционалним предметима, али и о језику)

13. игра: СЛИКОВНИ РЕБУСИ (откривање речи помоћу слова, али и сличица, бројева, откривања редоследа слова… логичко размишљање…просторни односи)

14. игра: МОЗАИК (брзина размишљања и откривања речи, енигматика…)

15. игра: Бонус игра у случају једнаког броја бодова…

(Музички интермецо после сваке друге игре)

Мозгалица за 8. разред (2019)

Пропозиције и бодовање за појединачне игре у квизу

 1. У првој игри треба направити што више речи од делова једне понуђене речи. Свако исправно решење доноси онолико бодова колико слова има пронађена реч. За читање написане речи, добија се 10 бодова. Такмичари мају 2 минута за тражење речи. Нема ограничења у бодовима. Жири треба да прати време и да каже када је истекло, онда такмичари говоре решења, тј. читају своје речи. (Или жири проверава речи са папира такмичара, и записује бодове у листу. У том случају бодови се саопштавају након 2. игре.) Жири има списак речи које могу бити решења.
 2. Корак по корак. Дата су два појма до којих се долази откривањем једног по једног корака – описа. Бодовање: од 10 до 2 поена (10 за решење на првом кораку, 8 – на другом…). Решење се мора рећи на руском језику. Ако ученик не зна реч на руском, одузима му се половина освојених бодова у овој игри. На сваком кораку ученици имају право на по један покушај.
 3. Пронађи пословицу! Ученик има по један покушај за сваку од 3 пословице. За размишљање – 1/2 минута. Колико речи у реченици, толико и бодова за решење. Пословице: 5 поена, 8 поена, 6 поена (толико речи имају пословице).
 4. „Временска“ укрштеница. Ученици се јављају и дају одговор на свако питање. Одговара онај ко се први јави. Један ученик не може више пута давати одговор на једно исто питање. Сваки одговор носи 2 поена, коначно решење, ако се да током решавања – 5 поена, ако се да на крају укрштенице – 3 поена. Решавање укрштенице тече тако што члан жирија записује решења на одразу слајда на белој табли. 
 5. Ребуси – у првом сету – СЛОВНИ. Такмичари имају по један покушај за сваки ребус. Правилно решење доноси 3 поена у првом, лакшем сету.
 6. Дешифровање. У питању је пословица која се решава на папиру. Ко први исправно напише добија 9 поена, други 6, трећи – 3 поена. Ако је написано са грешкама – бодови се смањују за број грешака. Време за решавање – 2 минута.
 7. Предложники – за сваки исправно изабран предлог добија се 2 поена. Ученик има право на један покушај за сваки потребни предлог. Говори онај ко се први јави. Поени се губе за исхитрено давање решења (односи се на већину игара). 
 8. Шта ја радим? Ученицима се приказују сличице. Свака од сличица приказује неку радњу. Задатак је да се та радња искаже у првом лицу једнине садашњег времена. Сличице излазе једна по једна, одговара онај ко се први јави, такмичари имају право на један покушај за сваку сличицу. Сваки исправан одговор доноси им 3 поена. Погрешан одговор не одузима поене, већ само говор без дозволе.
 9. Песме. Дати су делови познатих песама са пропуштеним речима (ученици су их учили као песме или као стихове). Такмичари се јављају за сваки стих појединачно. Ако ученик зна само да каже реч добија 3 поена, онај ко исправно спелује реч добија 5 поена.
 10. Скачок. Дата је пословица до које треба доћи применом „коњићевог скока“. Ради се писмено (на папиру). Ко први дође до решења, пише га на табли. Решење доноси 10 поена (2 минута траје). Ако није правилно написано, други ученик може да исправи грешке. У том случају оба ученика добијају по 5 поена. Ако нико не исправи грешку, онај ко је „пријавио“ решење добија пет поена. О тежини грешака наставник ће одлучити током давања решења.
 11. Что? Где? Когда? Дато је 12 питања културолошког карактера. Свако од 12 питање носи 3 или 6 поена. Питања бирају ученици који имају најмање поена (2 уч. из сваког одељења бирају наизменично по 2 питања). Ако не знају, помаже им неко из њиховог одељења. 
 12. Шта они раде? Ученицима се приказују сличице које илуструју неку радњу. Треба их описати глаголом у трећем лицу множине садашњег времена. Сличице излазе једна по једна, одговара онај ко се први јави. Такмичари имају право на један покушај давања одговора за сваку сличицу. Сваки исправан одговор доноси 3 поена, а погрешан одговор не одузима поене, већ само говор без дозволе. 
 13. Ребуси-сличице у другом сету доносе више поена, јер су тежи – 5 поена. Такмичари се јављају да би одговорили на ребусе.
 14. Мозаик. Такмичарима је дато шест речи које су (по слоговима) подељене у 9 квадрата. Сваки квадрат има 4 слова. Задатак је да се квадрати „сложе“ у речи. Свака реч има 6 слова поређаних хоризонтално. Такмичари имају 2 минута за писмено решавање. Ко први заврши говори решење или даје наставнику решење. Први који је урадио исправно добија 10 поена, други 8, а трећи 6 поена.

Писмено: прва игра, седма (дешифровање), 11 (скачок), 16 – мозаик.

Време за поједине игре: 1. – 2 минута, 4. – 2 минута за пословице, 7. – 2 минута за пословицу, 11. – 2 минута за коњићев скок, 16. – 2 минута за мозаик.  Одштампано: 1.-за жири, 7.-дешифровање, 11.-скачок, 16.-мозаик.

БОНУС ИГРА (за једнак број освојених поена) понуђене су три речи које треба пронаћи. Ко пронађе све добија 9 поена, ко открије две – 6 поена, за само једну – 3 поена. Ученици имају 2 минута да дођу до обе речи.

Подсетник за ученике – припрема за квиз

– Прављење што више речи од делова дуге речи; – асоцијације; – пословице; – енигматика – бројевима шифроване речи (слова); прилози и именице који означавају време – укрштеница; – предлози (поновити падеже и предлоге који их прате); – ребуси (негде само слова, негде и сличице) – поновити: под, над, на, в; игра „коњићев скок“ са пословицом у решењу; – Шта? Где? Када? – разна питања (култура); – шта радим ја? (глаголи у првом лицу једнине); – шта раде они? (глаголи у трећем лицу множине); спојити квадрате са словима (2х2) у речи са 6 слова – мозаик (речи само водоравно). 

Пословице: 

⎯ Старый друг лучше новых двух; 

⎯ Где пьют, там и льют; 

⎯ Век живи, век учись; 

⎯ Правда в воде не тонет, в огне не горит; 

⎯ Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

⎯ По одёжке встречают, по уму провожают; 

⎯ Не учись безделью, учись рукоделью; 

⎯ В здоровом теле здоровый дух

Глаголи: 

играть, писать, любить, разговаривать, звонить, фотографировать, говорить, петь, радоваться, готовить, сидеть, летать (лететь), думать, подниматься, праздновать, вести (водить), бегать (бежать), нести (носить), лечить, чистить, идти (ходить), хранить (чувати), вести (водить)

Прилози за време / именице: 

Месеци у години: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

Прилози за време: летом, зимой, осенью, весной, утром, днём, вечером, ночью, сегодня, вчера, завтра;

Дани у недељи: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Додатна лексика: трамвай, история, восток, достопримечательности, подвал (подрум), подарок, пенал, ветеринар, рассказать, памятник, выиграть (победити), хозяйка, квартира, русский, хвост (реп), игрушка, деревня, матвей, василиса, цветок, страна, умница, гнездо, поэзия, янтарь, матрёшка, сосна (бор), антонимы, забивака, чебурашка, валенки (чизме), косоворотка, сарафан, аксиома, чучело (страшило)

Географија: Волга, Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Байкал, Ангара, Саранск, Самара, Лена, Енисей, Кавказ, Сибирь, Москва

Мозгалица за 8. разред (2019)

Содержание и решения викторины

1. Остроглазые 

Слова из трёх букв: сон, сто, нос, меч, пот, чат, мир, час, топ, рот, рим, рис, дно, три; слова из четырёх букв: стоп, мост, тело, чело, член, тост, торт, лист, дето, сочи, порт, срам, метр, стол, мода; слова из пяти букв: мечта, почта, тесто, место, стена, лимон;

Глаголы-решения: читать, прочитать, летать, мечтать, простить, отмечать, носить, строить, построить.

Главное решение: достопримечательности

2. Шаг за шагом

МАТРЁШКА: говорят, что * родилась в Японии; Иногда * спортсмен, иногда даже президент; * И внучка, и дочка, и мать, и бабушка; * И сказка, и вся семья; Называют * „Киндер сюрприз“ из дерева;

ЯНТАРЬ: Говорят, что девушки обожают *; Говорят, что * хранит древнюю жизнь; У * комната, но и музей в России; Говорят, что * сын сосны и моря; Называют * и „солнечный камень“.

3. Собери пословицу

1-По одёжке встречают, по уму провожают.

2-Старый друг лучше новых двух.

3-Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

4. Временной кроссворд – решение

 • Вчера был понедельник, а СЕГОДНЯ вторник.
 • Месяц, в котором праздник День знаний. (СЕНТЯБРЬ)
 • Первый месяц в году. (ЯНВАРЬ)
 • Время, когда все купаются, загорают на море. (ЛЕТОМ)
 • Четвёртый месяц в году. (АПРЕЛЬ)
 • Мы все любим вставать рано ___________ (УТРОМ).
 • Первый выходной день. (СУББОТА)
 • Когда можно кататься на лыжах, санках, играть в снежки? (ЗИМОЙ)
 • Месяц, в котором начинаются летние каникулы. (ИЮНЬ)
 • Когда цветут сады и зеленеет природа? (ВЕСНОЙ)
 • День перед пятницей. (ЧЕТВЕРГ)
 • Спят люди, птицы, природа, солнце. Когда? (НОЧЬЮ)
 • Не могу позвонить тебе вечером, давай ____________. (ЗАВТРА)
 • Днём встаёт солнце, а ____________ луна. (ВЕЧЕРОМ)
 • Убираем фрукты и урожай ____________ (когда?) – ОСЕНЬЮ 
 • Сегодня воскресенье, а ______________ была суббота. (ВЧЕРА)
 • День перед средой называется _____________. (ВТОРНИК)

5. Буквенные ребусы

РЕШЕНИЯ: ПЕНАЛ, ВЕТЕРИНАР, ТРАМВАЙ, ПОДВАЛ, ПОДАРОК, ВАЗА,

ВОСТОК, ИСТОРИЯ

6. Расшифровка – В решении пословица: В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

7. Предложники

Я встретил Сашу У памятника, и мы вместе пошли В школу. ПОСЛЕ школы мы пошли на стадион. Мы смотрели матч вместе С Вовой. Он болел ЗА свою команду. Я сидел ПЕРЕД его братом и смотрел НА футболистов. Наша команда выиграла и ДЛЯ нас это был праздник.

8. Что я делаю?

Решения: Я играю (на гитаре); Я люблю; Я фотографирую; Я пою; Я праздную (радуюсь); Я слушаю (музыку); Я поднимаюсь (по лестнице); Я бегу (бегаю); Я несу (ношу); Я чищу; Я лечу (врач); Я читаю (книгу).

9. Поэтчики

 1. Пусть бегут НЕУКЛЮЖЕ пешеходы по лужам…
 2. Приходит тихо ОСЕНЬ, одетая в туман…
 3. Выходила на БЕРЕГ Катюша…
 4. Нам в театре, в РАЗДЕВАЛКЕ, дали в руки номерки…
 5. ХОЗЯЙКА однажды с базара пришла…
 6. Над нашей КВАРТИРОЙ собака живёт…
 7. Она вернётся, она мне ночью заменяет СОЛНЦЕ…

10. Скачок

Решение: ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ!

 1. Что они делают?

Решения: Они пишут; Они звонят (по телефону); Они смотрят; Они говорят; Они готовят (в кухне); Они сидят; Они летят (летают на ракете); Они думают; Они празднуют; Они поднимаются (по лестнице); Они ведут (водят); Они несут (носят).

 1. Что? Где? Когда?

КРАСНЫЙ РЯД:

ЧЬЯ? – Чья дочь Ангара? – Решение: Ангара – дочь Байкала. КАКОЙ? – Какой месяц наступает после октября? – Решение: После октября наступает ноябрь. ЧТО? – Что обозначают названия Самара, Саранск и Казань? Где они? – Решение: Эти названия обозначают города в России. Все они на реке Волге. СКОЛЬКО? – Сколько жителей сегодня в Москве, а сколько в Санкт-Петербурге? – Решение: Сегодня в Москве более 12 миллионов жителей, а в Санкт-Петербурге более 5 миллионов.

ГОЛУБОЙ РЯД:

ЧТО? – Что такое косоворотка? – Решение: Ковосоротка – рубашка, которую сербы называют „с русским воротником“. КОГДА? – Когда русские сжигают чучело? – Решение: Русские сжигают чучело в конце праздника Масленица (проводы зимы, встреча весны). КТО? – Кто Забивака, а кто Чебурашка? – Решение: Забивака – талисман ЧМ по футболу 2018, а Чебурашка – персонаж из детского мультфильма. КАК? –Как называются сапоги из шерсти, которые русские носят в очень холодную погоду? – Решение: Сапоги из валянной шерсти называются Валенки.

ЖЁЛТЫЙ РЯД:

КАК? – Как называются слова противоположного значения? – Решение: Слова противоположного значения называются антонимы. КАКОЙ? – Какой из русских городов самый северный (МЧ-2018)? – Решение: Самый северный город в Российской Федерации – Калининград. ЧТО? – Что такое аксиома? – Решение: Аксиома – истона, которая не требует доказательств. ГДЕ? – Где провелись Олимпийские игры в 2014 году? – Решение: Олимпийские игры в 2014 году провелись в русском городе Сочи.

13. Картинные ребусы

Решения: РУССКИЙ, МАТВЕЙ, СОЛНЦЕ, ИГРУШКА, ХВОСТ, ДЕРЕВНЯ, ВОСТОК, ВАСИЛИСА

14. Мозаика

Решение: ЯБЛОКО, СТРАНА, ЦВЕТОК, УМНИЦА, ГНЕЗДО, ПОЭЗИЯ

Игра-бонус

Решение: скрытые слова РАССКАЗ – РАССКАЗАТЬ – СКАЗАТЬ.

НАПОМЕНА

Квиз је објављен на међународном педагошком сајту, на личном блогу наставника (на руском језику). Назив рада: „Викторина-мозголомка по РКИ для учеников 8 класса“. Линк:

https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-mozgolomka-po-rki-dljauchenikov-8-klasa.html


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић