Документа за стицање звања (1)

Документа за стицање звања (1)

Дат је списак прилога који су (физички) предати ШУ Београд, попуњен Упитник за самопроцену, Кратка биографија и Изводи из Записника Београдске подружнице професора руског језика.

1. Списак прилога за потврђивање компетенција

СЛАВИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ – Београдска подружница:  ИЗВОДИ ИЗ ЗАПИСНИКА, ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА „Језички портфолио“ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ СРБИЈЕ:  ПОТВРДА, ТРИБИНЕ,  НАТ листа одобрених кандидата ДСЈКС
ПРИСУСТВО САСТАНЦИМА БЕОГРАДСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ ПРОФЕСОРА РУСКОГ ЈЕЗИКАКОПИЈЕ ЗАПИСНИКА СА ШКОЛСКИХ САСТАНАКА
ПРИМЕРИ СЕРТИФИКАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ НА БЛОГУ  (пед-копилка)ПРИМЕРИ СЕРТИФИКАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ НА БЛОГУ  (пед-копилка)
НАГРАДЕ, ДИПЛОМЕ Славистичко друштво,  ГО Барајево  Диплома Филолошког ф. Стручни испит  Б2 сертификатОСТАЛО Уплатнице о донирању хуманитарне помоћи Јубилеј секције „умница“ 2016. Предлог за светосавску награду
НАГРАДЕ: Руска школа Пед-копилкаМИШЉЕЊЕ ШКОЛСКИХ ТЕЛА (о испуњавању услова за стицање звања)
СПИСКОВИ УЧЕНИКА  (Руски дом, Руски центар, КЦ Чукарица, ОШ „20. октобар“…)УВЕРЕЊА – АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
КОНЦЕРТИ / ИЗЛОЖБЕ (самостално и тимски на нивоу града)КОНЦЕРТИ / ПРОЈЕКТИ / КВИЗОВИ (на нивоу школе / општине)
СЕРТИФИКАТИ о присуству семинарима руских професора: СЕМИНАРИ КОНКУРСИ ЗИМСКА И ЛЕТЊА ШКОЛАЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ – конкурси: КРЕАТИВНА ШКОЛА;  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
„ПРЕДЛОГ ЗА СТАНДАРДЕ“„СТАНДАРДИ У ПРАКСИ“
„ИГРА као дидактичко средство у настави страног језика; руски језик“ (ауторски приручник)„ЈЕЗИЧКИ ПОРТФОЛИО“ („Самооцењивање у оквиру портфолија“) – ауторски приручник и пројекат
 ЦД прилози: Стручно усавршавање 2014 – 2019. Активности за стицање звања… Фотографије (класичне) Насловне стране пројекта „Русија кроз предмете“  ЦД прилози: Фотографије манифестација секције Фотографије портфолија ученика Јубилеј – 5 година руске секције „Симболи Русије“ за Креативну школу

2. Упитник за самопроцену

УПИТНИК  ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

Упитник је направљен у складу са   Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја и има за циљ да помогне у самопроцени сопствених јаких страна и слабости у вези са професионалним компетенцијама.

Добијени резултати могу бити од помоћи за постављање циљева у планирању стручног усавршавања. 

Процена се врши помоћу скале од 1 – 5.

5 – одличан (увек) 4 – врло добар (веома често) 3 – добар (понекад)
2 – слаб (веома ретко) – захтева пажњу; неопходно је унапређење
1 – недовољан (никада) – неопходно хитно предузети активности  ради унапређења)

К1 -Компетенције за наставну област, предмет и методику настве

1.У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета12345
2.Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем12345
3.Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика12345
4.У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима12345
5.Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима12345
6.Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања12345
7.Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика12345
8.Користим савремене образовне технологије како бих подстакла учење ученика12345
9.Познајем и користим различите начине праћења и вредновања  рада ученика12345

 Просечна оцена: 4,77

К2 – Компетенција за поучавање и учење

1.Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа12345
2.Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима12345
3.Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења12345
4.Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика12345
5.Када год је могуће у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога12345
6.Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака12345
7.Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада12345
8.Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду12345
9.Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити12345

                                                                                                           Просечна оцена: 4,88

К3 – Компетенције за подршку развоју личности ученика

1.Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе  12345
2.У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања12345
3.Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотиватора12345
4.Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех12345
5.Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну  12345
6.Планирам различите активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама и потребама12345
7.Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима12345
8.Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика12345
9.У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе12345

 Просечна оцена: 4,77

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу

1.Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама 12345
2.Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи12345
3.Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења12345
4.Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну  заједницу од значаја за образовно-васпитни рад користим као ресурс за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности 12345
5.Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који  могу да допринесу напредовању школе и ученика12345
6.У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације12345
7.Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу12345
8.Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима12345
9.Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи12345

 Просечна оцена: 4,77

  Компетенција  К1К2К3К4
  Просечна оцена  4,774,884,774,77

3. Кратка биографија

ОБРАЗОВАЊЕ

Датум и место рођења: 13. 04. 1970.

Средња школа: 1988. – Филолошка гимназију у Београду

Факултет: 1994. – Филолошки факултет у Београду, одсек за руски језик и књижевност Запослење: од 1995. – наставник руског језика у ОШ „Кнез Сима Марковић“ (тада под називом „Миодраг Вуковић Сељак“) у Барајеву

2003 – 2007. – рад на месту помоћника директора у ОШ „Кнез Сима Марковић“

Од школске 2007/2008. непрекидан рад у предметној настави 

РАД НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

(2014 – 2019. – петогодишњи  циклус)

 • Акредитовани семинари (присуство) – преко 10
 • Активан рад у Београдској подружници професора руског језика (при Славистичком друштву Србије) – од 2014. до 2020. – присуство и рад на готово 20 састанака
 • Чланство и активан рад у Друштву за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС)  са објављеним радовима на сајту Друштва и у часопису „Живи језици“ 
 • Рад у стручним комисијама на градским и републичким такмичењима ученика основних и средњих школа 
 • Присуство великом броју стручних скупова и предавања (Друштво за стране језике и књижевности на Филолошком факултету,  предавања професора из Русије у Руском дому…)
 • Похађање Летње школе у Нижњем Новгороду на уноверзитету Лобачевски у Русији 2018.

НАГРАДЕ (успеси наставника и ученика)

 • Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања „Креативна школа“ 2013/2014. – рад уврштен у базу
 • Захвалница Славистичког друштва Србије 2016. године
 • Конкурс Завода за унапређивање (…) за успешне примере ваннаставних активности 2017. – рад уврштен у базу
 • Награда Општине Барајево „Плакета Правитељствујушћег совјета српског…“ за 2018.
 • Од 2013 – 2020. – редовно учешће на међународном конкурсу „ЛИК России“ у организацији Руске школе при амбасади Руске Федерације у Београду. Сваке године награђени су наставник и ученици (од 2014 награђено 14 ученика).
 • На другим конкурсима (Руски дом, Дечји културни центар…) у истом периоду награде освојило 12 ученика.

СЕКЦИЈА „Умница“

 • 2011. – почетак рада секције руског језика „Умнице“ (у преводу „Паметница“)
 • Пет (5) самосталних пројеката секције на нивоу школе / општине
 • Учешће у пет (5) концерата ученика београдских основних школа у Руском дому, као и у другим тимским активностима ширег обима и карактера
 • Пет (5) самосталних концерата чланова секције у основним школама и културним центрима (Барајево, Чукарица, Нови Београд) у личној организацији и реализацији
 • Сарадња са „Дневним боравком за децу и омладину ометену у развоју“ у Шиљаковцу
 • Велики број изложби радова ученика, фотографија, бројни конкурси и такмичења
 • Посебан успех и понос секције су три хуманитарне изложбе „Симболи Русије“ (израда, затим продаја руских сувенира у три поменуте општине 2013, 2015, 2017.). Укупно донирано 130.000 динара за лечење болесне деце. 

ОСТАЛО

 • Похађање Зимске школе на институту Пушкин у Москви 2002. године.
 • Остварене компетенције знања енглеског језика на нивоу Б2 (положен испит на Филолошком факултету у Београду 2004.)
 • Неколико необјављених радова (представљених на стручним скуповима) у којима су теме биле игра у настави, стандарди, језички портфолио ученика.
 • Небројене посете са ученицима разним манифестацијама у Руском дому, у Руском центру на Филолошком факултету, учешће у НИС олимпијади, више огледних/угледних часова (са акцентом на квизовима ученика).
 • Објављен велики број радова из личне праксе на руском језику. Највећи број (50 радова) објављен је на личном блогу на међународном педагошком сајту „Учебно-методический кабинет“. Велики део битних и успешних активности приказан је у овим радовима, илустрованим фотографијама активности. Адреса блога: https://pedkopilka.ru/users/simeunovic
 • Рад (коауторски) на комплету уџбеника «Наш класс» за руски језик у основној школи у издању Завода за уџбенике. Завршени су уџбеници за 5, 6, 7. разред. Комплет „Наш класс 4“ (за 8. разред) је тренутно на рецензији. 
 • Аутор комплетног наставног материјала (уз нове уџбенике за руски језик) који се налази на сајту Завода за уџбенике.

Мира Симеуновић, јул 2020.

4. Извод из Записника Београдске подружнице

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је измене у Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, објављене у „Сл. Гласнику РС“, бр. 81/2017 и 48/2018. (Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. Гласнику РС“, бр. 48/18 у примени је од 30. јуна 2018. године.) У складу са условима и поступцима напредовања и стицања звања у наведеном Правилнику, а као саставни део документације која чини лични 

Захтев за стицање звања педагошки саветник,

прилажем следеће:

Као потврду  за врсте активности под Б – 1) Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на стручном скупу или саветовању на нивоу општине, односно града) наводим и документујем (изводима из Записника са састанака Београдске подружнице професора руског језика при Славистичком друштву Србије) следеће активности и задужења:

 1. Предлог за добитника Захвалнице Славистичког друштва 9. 2. 2015. (која ми је уручена 2016. године);
 2. Презентација ауторског пројекта „Језички портфолио ученика“ на састанку Подружнице 10. 11. 2015.у Руском дому;
 3. Представљање личног блога на руском (међународном) педагошком сајту на састанку Подружнице у Руској школи 12. 10. 2016;
 4. Презентација Летње школе у Нижњем Новгороду (2018.) на састанку Подружнице у Руском дому 4. 9. 2018; 
 5. Избор за руководиоца општинског актива професора руског језика (4. 9. 2018);
 6. Избор за секретара (реизбор) Београдске подружнице на састанку Подружнице од 19. 2. 2019.

На састанку Подружнице, одржаном 9. 2. 2015. године, 4. тачка Дневног реда било је предлагање чланова Београдске подружнице за добитника Захвалнице Славистичког друштва Србије:

„4. Снежана Марковић је обавестила чланове Подружнице да је на захтев Управе Славистичког друштва, а у консултацији са колегиницама, предложила четири професора руског језика за Захвалницу Славистичког друштва Србије: Светлану Симоновић из Четрнаесте београдске гимназије, Ану Спремић из Осме београдске гимназије, Миру Симеуновић из ОШ „Кнез Сима Марковић“ и Душанку Симеуновић из ОШ „Мирослав Антић“. Чланови Подружнице су се сложили са предложеним кандидатима за Захвалницу.“

На састанку Подружнице, одржаном 10. 11. 2015. године у Руском дому, 5. тачка Дневног реда било је : „Језички портфолио“ – приказ пројекта. Наводим у целини текст Записника за ову тачку:

„5. Мира Симеуновић је представила пројекат о Језичком портфолију ученика. Пројекат је трајао од почетка до краја школске 2014/2015. године и у њему су учествовали ученици седмог и осмог разреда (делимично и шестог) у ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву. Језички портфолио је документ у којем ученици бележе своје напредовање у стицању језичких знања, попуњавајући Језичку биографију и Језички досије. У Биографији се оцењује ниво постигнућа у основним језичким компетенцијама (слушање, читање, дијалог, монолог, писање), док се Досије попуњава примерима: фотографије или описи учешћа у активностима секције „Умница“, дипломе, контролни задаци, цртежи, тестови на нивоу А1(рађена два теста током школске године) и сл.

Више од 50 ученика учествовало је у пројекту, чија је вредност у томе што се односи на све стране језике, на било који ниво изучавања и што представља новост у нашој наставној пракси. Основне карактеристике пројекта су: мотивација ученика на нови начин, рад на унапређивању функционалног знања, развој вештине самооцењивања код ученика, подстицање самосталности, креативности, самокритичности (…). Осим тога, пројекат је у складу са Заједничким европским оквиром за стране језике, као и са стандардима постигнућа ученика.“

На састанку Подружнице, одржаном 12. 10. 2016. године у Руској школи, под тачком 3. Дневног реда било је „Представљање личног блога на руском педагошком сајту – Мира Симеуновић“. Наводим дату тачку:

„3. Мира Симеуновић је укратко упознала колеге са својим активностима на личном блогу на међународном педагошком сајту на руском језику: https://pedkopilka.ru/users/simeunovic. 

Назив сајта је „Учебно-методический кабинет“ – www.pedkopilka.ru Истакла је ову врсту ангажовања као један од савремених начина за лично усавршавање, размену искустава са колегама како из Русије, тако и из других земаља. Мира Симеуновић је на овом сајту објавила 12 радова у којима је представила своју педагошку праксу.

Радови су наишли на веома добар одзив и изузетно позитивне коментаре иностраних колега. Осим тога, на сајтовима https://infourok.ru и http://videouroki.net објављено је још неколико радова.“ 

На састанку Подружнице, одржаном 4. 9. 2018. године, 2. тачка Дневног реда била је „Презентација летње школе у Нижњем Новгороду (Мира Симеуновић)“. Наводим део Записника који се односи на то:

„2. Мира Симеуновић је упознала колегинице са летњом школом на Универзитету Н. И. Лобачевски у Нижњем Новгороду коју је похађала у периоду од 18. јула до 8. августа 2018. године заједно са колегиницом Оливером Војиновић из Алексинца. Изложила је укратко програм летње школе, која је обухватала језичке вежбе на универзитету (заједно са студентима из разних земаља) и програм екскурзија, организованих с циљем упознавања града и околине. Затим је приказала презентације са призорима овог мало познатог града на Волги, преко којих су се колегинице ближе упознале са знаменитостима и лепотама Нижњег Новгорода.“

На истом састанку 3. тачка Дневног реда било је „Стање у школама – фонд часова руског језика и избор руководилаца општинских актива.“ Наводим текст ове тачке:

„3. Снежана Марковић је замолила присутне да саопште своја сазнања о стању у школама у вези са учењем руског језика. Затим је председница замолила да јој се писменим путем доставе подаци на нивоу општина, тј. да руководиоци општинских актива пошаљу податке о школама у којима се учи руски језик, са бр. телефона и мејл адресама колега, са податком о броју ученика и другим страним језицима који се уче као изборни. Податке треба доставити до следећег састанка Подружнице. Затим су изабрани руководиоци општинских актива: Земун – Анита Мрђић, Вождовац – Сања Кандолф, Гроцка – Татјана Миловановић, Барајево – Мира Симеуновић, Чукарица – Марина Новаковић, Раковица – Слађана Петровић Танасијевић, Палилула – Весна Јанковић, Сурчин – Бригита Ђокић, Стари град, Савски венац, Врачар – Јелена Вукичевић Радојичић, Младеновац – Наташа Јефтић, Звездара – Драгана Мамузић, Нови Београд – Наташа Тришић, Лазаревац – Катица Спајић, Обреновац – Весна Лежаић.“

На састанку Подружнице, одржаном 19. 2. 2019. године 2. тачка Дневног реда било је „Усвајање Извештаја о раду Подружнице у 2018.“. Наводим део текста Записника: 

„2. Председница је укратко представила Извештај о раду Подружнице у 2018. години. Подсетила је на најзначајније активности и успехе професора и ученика… У вези с тим, председница је упознала присутне са одржавањем Изборне скупштине Славистичког друштва Србије у јануару 2019., на којој је Снежана Марковић предложена за доделу Повеље почасног члана СДС. У вези са избором нове Управе СДС предложила је да Подружница (ре)изабере своје руководство. Једногласном одлуком присутних за председницу Подружнице изабрана је Снежана Марковић. Председница је предложила да потпредседница буде Ана Спремић – координатор за средње школе и гимназије, а да секретар и даље буде Мира Симеуновић. Предлози су једногласно усвојени.“

Председник Београдске подружнице професора руског језика – Снежана Марковић

Председник Славистичког друштва Србије – проф. др Вучина Раичевић


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић